Přeskočit na obsah

Odborná kvalifikace asistentů pedagoga po novele zákona o pedagogických pracovnících

Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona (tj. před 1. 9. 2023), zůstává nedotčena!

Asistenti pedagoga, kteří získali odbornou kvalifikaci podle podmínek zákona o pedagogických pracovnících ve znění přede dnem účinnosti aktuální novely, tj. před 1. 9. 2023, mají i po tomto datu stále odbornou kvalifikaci v tom rozsahu, v jakém ji získali před novelou. Platí tedy, že absolventi studia pro asistenty pedagoga se středním vzděláním s maturitní zkouškou či vyšším splňují i nadále požadavky odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga vykonávajícího přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících.

Novela zákona taktéž stanoví přechodné období pro možnost realizace vzdělávacích programů akreditovaných podle znění zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků před jejich novelizací. Absolventi vzdělávacích programů akreditovaných podle právní úpravy ve znění před účinností novely, kteří dokončili vzdělávání do 18 měsíců od účinnosti novely zákona o pedagogických pracovnících (tedy do 28. 2. 2025), získávají odbornou kvalifikaci podle znění zákona a vyhlášky před novelizací, a to bez ohledu na to, zda studium zahájili před nabytím účinnosti novely nebo po ní (tedy například absolventi studia pedagogiky pro asistenty pedagoga v rozsahu 80 hodin, namísto předpokládaných 120).

Obdobně je tomu i u jiných pedagogických profesí. Odborná kvalifikace stávajících asistentů pedagoga či účastníků příslušných vzdělávacích programů tak není nijak ohrožena ani změněna.