Přeskočit na obsah

Otázky a odpovědi

Zde Vám budeme přinášet odpovědi na otázky, které Vás zajímají. Můžete nám otázky pokládat, budeme se snažit odpovědět nebo odpovědi vyhledat.

Je studium pro asistenty pedagoga akreditován MŠMT a získám po úspěšném absolvování studia Asistent pedagoga osvědčení, abych mohl tuto pozici vykonávat??

Ano. Studium pro asistenty pedagoga, realizované akreditovanou vzdělávací institucí PRO EDUCA – Zařízení pro DVPP, z.s., je vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pod č.j. MSMT-14776/2022-4-577.

Po úspěšném absolvování získáváte Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu a získání kvalifikačních předpokladů pro práci asistenta pedagoga. S tímto osvědčením můžete vykonávat činnost asistenta pedagoga ve školách a školských zařízeních.

Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a školním asistentem?

Základní charakteristika zní: asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem školy, oproti tomu školní asistent mezi pedagogy nepatří. Hovoří se o něm tedy jako o nepedagogickém, provozním nebo administrativním pracovníkovi školy.

Činnost asistenta pedagoga vymezuje vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (podle aktuálního znění). Uvádí, že asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání včetně poskytování školských služeb. Asistent pedagoga pracuje podle potřeby se žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

Školní asistent, na rozdíl od asistenta pedagoga, není spojen s konkrétním žákem (neposkytuje podpůrná opatření), působí v celé škole. Tato profese se objevila až s realizací projektů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde je určitý úvazek školního asistenta šablonou, kterou si školy podle svých potřeb a alokovaných finančních prostředků volí. Školní asistent pracuje vždy na dobu určitou podle trvání projektu konkrétní školy, nejdéle 2 roky. Oproti tomu je délka pracovního poměru asistenta pedagoga vázána na přítomnost žáka s podpůrnými opatřeními v dané škole.
Ačkoliv školní asistent není pedagogickým pracovníkem, vztahují se na něj stejné kvalifikační předpoklady jako na asistenta pedagoga. I školní asistent může svou kvalifikaci získat absolvováním studia pro pedagogy volného času, vychovatele, trenéry, učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a středoškolským vzděláním obohaceným kurzem zaměřeným na práci s dětmi a mládeží.

Může v MŠ pracovat kvalifikovaná chůva jako asistentka pedagoga ?

Záleží na tom, jakým způsobem bude vedení MŠ chtít takového asistenta pedagoga financovat. Zpravidla jde o financování z tzv. šablon.

V současnosti dobíhají tzv. šablony z minulého operačního období. V novém období (2022 – 2023 a dále) již není šablona Chůva. Činnosti chůvy mohou být v projektu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I realizovány v rámci aktivity 1.I/1 Školní asistent MŠ. Školní asistent může vykonávat také činnosti chůvy a to v případě, že je v MŠ přítomné alespoň jedno dvouleté dítě. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.
V případě potřeby využití pozice školního asistenta jako chůvy v mateřské škole nemusí být dvouleté děti zapsány ve škole po celou dobu realizace šablony. V momentu dovršení třetího roku věku dětí pokračuje školní asistent dále ve výkonu standardní činnosti školního asistenta.
Z tohoto důvodu musí pracovník na pozici Školní asistent MŠ splnit kvalifikační předpoklady jaké jsou definovány u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb. Kvalifikace dle NSK „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ není dostatečná.

Jak je to s dovolenou asistenta pedagoga a školního asistenta? Liší se?

Vzhledem k tomu, že jde dle specifikací o dvě odlišné pracovní pozice, liší se jak rozsahem činností, tak nárokem na dovolenou.

Podle zákoníku práce je dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Dovolená nepedagogických pracovníků škol činí 5 týdnů v kalendářním roce.

Jaké je nejnižší možné vzdělání pro práci asistenta pedagoga?

Vstupní předpoklad pro zařazení do studia pro asistenty pedagoga je (minimálně) dokončené základní vzdělání.

Většina zařízení DVPP, která studium pořádají (včetně nás), vyžadují doložit doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. S tím bývají občas problémy. Někteří nemohou svá vysvědčení dohledat, jiní dokonce zjišťují, že základní vzdělání nemají dokončené. V prvním případě je možnost oslovit základní školu, kde žadatel studoval a požádat si o kopii vysvědčení.
Ve druhém případě je nezbytné základní vzdělání získat, tzn. doplnit si základní vzdělání studiem na základní škole. Každý kraj má určeno několik škol, které pořádají, v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání, kurzy pro získání základního vzdělání.
V Ústeckém kraji je to například Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace, a další
V Libereckém kraji je to například ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org. (info)

K této problematice je třeba ještě podotknout, že asistenti pedagoga se základním vzděláním mohou ve školách vykonávat pouze tzv. pomocné výchovné práce. Definice tohoto pojmu však není nikde specifikována, záleží tedy na vedení školy, jak Vaši pracovní činnost popíše (a ohodnotí).
Některé školy při výběru asistenta pedagoga trvají na ukončeném středoškolském vzdělání, v jiných případech se ale školy (nebo třeba i dětské domovy nebo podobná zařízení) spokojí i s asistentem, který nemá středoškolské vzdělání, ale doplnil si kvalifikaci studiem pro asistenty pedagoga.

Jaké jsou možnosti úhrady kurzu pro asistenty pedagoga? Hradí kurz Úřad práce? Hra

Jelikož studium pro asistenty pedagoga je oficiálně kurz pro pedagogické pracovníky, Úřady práce se staví k podpoře při rekvalifikaci zamítavě. Z pohledu ÚP nejde o rekvalifikační kurz, který by bylo možné uhradit formou tzv. zvolených rekvalifikací.

Možnost úhrady za studium pro asistenty pedagoga však má vysílající škola. Pokud Vás nějaká škola zaměstná jako asistenta pedagoga, aniž byste potřebnou kvalifikaci měla, může Vás do kurzu vyslat a uhradit Vám náklady, spojené s tímto studiem.
Další možností je, pokud ještě nejste ve škole zaměstnaná, uhradit si kurzovné jako samoplátce. Většina zažízení, která studium pořádá (včetně nás), umožňuje uhradit kurzovné po částech. Nejčastěji polovinu před zahájením studia, druhou polovinu do termínu závěrečných zkoušek. Studium trvá přibližně 2 měsíce, je tedy dostatek času pro úhradu.
Existuje ještě třetí možnost financování kurzu. Tou je Vaše účast v projektech, podporujících zaměstnanost, resp. zaměstnatelnost cílových skupin. Běžně jsou v Operačním programu Zaměstnanost +, v gesti MPSV, realizovány projekty pro osoby nezaměstnané, ohrožené ztrátou zaměstnání (např. při podmínce dopnit si pro pracovní činnost nezbytnou kvalifikaci), nebo osoby vracející se na trh práce (například osoby pečující o dítě do 15 let, po rodičovské dovolené) a podobně. V rámci těchto projektů máte jako účastník nárok na úhradu vzdělávacího programu, zvyšujícího Vaši kvalifikaci.

Co mám udělat pokud nemám doklad o vzdělání?

Obraťte se na školu, kde jste studovala. Na jejich webu najdete kontaktní osobu sekretariátu. Zde Vám vystaví, oproti písemné žádosti a úhradě poplatku, stejnopis nebo opis vysvědčení.

Tento problém je popsán v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, neboli Školském zákoně a Vyhlášce č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu vydávají školy. Kopii vysvědčení škola nevydává.
Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, je nutné se informovat u zřizovatele školy, která škola je tzv. nástupnická, kde je uskladněn archiv zaniklé školy. Tato nástupnická škola vydá stejnopis vysvědčení. Pro vyhledání nástupnické školy doporučujeme obrátit se na odbor školství příslušného krajského úřadu.
Pokud ani nástupnická škola neexistuje, může stejnopis vysvědčení vydat jiná škola poskytující vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru vzdělání. Pro vydání stejnopisu vysvědčení je třeba předložit výpis z archivní dokumentace zrušené školy.
V případě, že je dokumentace školy uložena ve státním okresním archivu, požádejte o výpis z archivní dokumentace dané školy (archivy nevydávají stejnopisy vysvědčení). Na základě výpisu z archivní dokumentace následně požádejte školu (původní, nástupnickou nebo stejného oboru) o vydání stejnopisu vysvědčení. V tom případě se připravte, že po vás bude požadována písemná žádost o vydání stejnopisu, včetně těchto údajů:
jméno a příjmení (za studia i současné)
datum narození (rodné číslo)
bydliště
název a adresa školy, kde bylo studium ukončeno
rok ukončení studia
Za vystavení stejnopisu či opisu vysvědčení může škola požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč.

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Zeptejte se…


0%
Téma dotazu
Dotaz
+
=