Přeskočit na obsah

Studium pro asistenty pedagoga obsahuje celkem 125 hodin, z toho teorie 85 hodin (45minutových) a praxe 40 hodin (60minutových), absolvovaných ve Vámi (případně námi) sjednaném školském zařízení.
V případě, že jste zaměstnán/a ve školském zařízení, tak si praxi vykonáte v zaměstnání.

Výuka teorie bude probíhat prezenčně, a to:
pátek od 15,00 hodin do 18,05 hodin,
4 vyučovací hodiny
sobota od 8,00 hodin do 14,50 hodin,
8 vyučovacích hodin
Detailní harmonogram Vám zašleme.

Nejbližší termíny:
Česká Lípa 5. ledna 2024
Ústí nad Labem 5. ledna 2024
Liberec 12. ledna 2024
Litoměřice 12. ledna 2024

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout,
nebo vyplnit formulář níže.

Přihláška ke studiu asistenta pedagoga

0%
Místo realizace vzdělávacího programu
Titul před jménem
Jméno
Titul za jménem
Příjmení
Kontaktní telefon
Povinné
Kontaktní email
Trvalý pobyt
Obec
PSČ
Bydliště
Obec
PSČ
Datum narození
Rodné číslo
Místo narození
Stát narození
Nejvyšší dosažené vzdělání
Doklad o vzdělání
Poznámka
Věk nad 18 let
Trestní bezúhonnost
Právní způsobilost
Zdravotní způsobilost
Životopis
Doklad o vzdělání
Samoplátce
Číslo účtu
Kód banky
Úhrada
Organizace
IČ organizace
Úhrada
Prohlášení


Podmínky

Platební podmínky

Po přijetí přihlášky Vám bude vystavena faktura.
Pokud budete hradit cenu za vzdělávací program jako samoplátce, máte možnost požádat o úhradu ve dvou splátkách.
Faktura má standardně nastavenu splatnost na 14 dní a je nutné ji uhradit nejpozději v den zahájení kurzu. V případě volby dvou splátek bude druhá faktura vystavena v den nástupu do kurzu, se splatností 14 dní.
Stejná pravidla platí i v případě, kdy za Vás bude hradit cenu za vzdělávací program zaměstnavatel. V přihlášce by měly být uvedeny fakturační údaje zaměstnavatele.
Požadavek na rozložení úhrady do splátek nám sdělte emailem.
Cena za vzdělávací program je 8.000,- Kč.

Storno podmínky

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem na adresu info@proeduca-dvpp.cz), přičemž pro určení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna.

Storno poplatek za zrušení účasti ze strany účastníka:

  • do 20 dní před zahájením vzdělávacího programu můžete svou účast odvolat, storno poplatek je stanoven na 20 % ceny za studium. Zbytek uhrazené částky Vám bude dobropisován na účet, ze kterého jste platbu provedli.
  • do 5 dní před zahájením vzdělávacího programu můžete svou účast odvolat, storno poplatek je stanoven na 50 % ceny za studium. Zbytek uhrazené částky Vám bude dobropisován na účet, ze kterého jste platbu provedli.
  • neúčast v termínu zahájení vzdělávacího programu je sankcionována storno poplatkem ve výši 100 % uhrazené ceny za studium, tzn. uhrazená částka se nevrací.

Při zrušení kurzu ze strany realizátora, nabídneme stejný kurz v novém termínu nebo Vám vrátíme 100 % uhrazené částky, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu.

Osnova kurzu

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby
2. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem
3. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů
4. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka
5. Základy didaktické a výchovné činnosti
6. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy
II. Podpora žáka
1. Orientace v požadavcích školy na žáka (mateřská škola, základní škola, střední škola)
2. Základy psychohygieny učení
3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování
5. Základní znalosti řešení výchovných problémů
6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků
7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
III. Systém péče o žáka
1. Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)
2. Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga)
3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií České republiky
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání
2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením
4. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
5. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.)

K doplnění studia…