Přeskočit na obsah

Studium pro asistenty pedagoga obsahuje celkem 125 hodin, z toho teorie 85 hodin (45minutových) a praxe 40 hodin (60minutových), absolvovaných ve Vámi (případně námi) sjednaném školském zařízení.
V případě, že jste zaměstnán/a ve školském zařízení, tak si praxi vykonáte v zaměstnání.

Výuka teorie bude probíhat prezenčně, a to:
pátek od 15,00 hodin do 18,05 hodin,
4 vyučovací hodiny
sobota od 8,00 hodin do 14,45 hodin,
8 vyučovacích hodin
Detailní harmonogram Vám zašleme.
Cena pro rok 2024 je 9.000,- Kč. Cena platí pro všechny typy plátců (samoplátce, vysílající organizace i Úřad práce). Úhradu lze rozdělit až do 3 splátek, zájemci o úhradu ze strany ÚP hradí vždy zálohovou fakturu vystavenou na 1. splátku, tzn. 3.000,- Kč.

Úřady práce poskytují možnost financování studia v rámci tzv. Zvolené rekvalifikace. Bližší informace získáte přímo na místně příslušném pracovišti ÚP. Přečtěte si důkladně postup a podmínky pro finacování ze strany Úřadu práce.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout,
nebo vyplnit formulář níže.

Přihláška ke studiu asistenta pedagoga

0%
Místo realizace vzdělávacího programu
Titul před jménem
Jméno
Titul za jménem
Příjmení
Kontaktní telefon
Povinné
Kontaktní email
Trvalý pobyt
Obec
PSČ
Bydliště
Obec
PSČ
Datum narození
Rodné číslo
Místo narození
Stát narození
Nejvyšší dosažené vzdělání
Doklad o vzdělání
Poznámka
Věk nad 18 let
Trestní bezúhonnost
Právní způsobilost
Zdravotní způsobilost
Životopis
Doklad o vzdělání
Úhrada vzdělávacího programu:
Číslo účtu
IČ organizace
Kontaktní pracoviště
Úhrada
Úhrada
Úhrada
Prohlášení


Podmínky

Platební podmínky pro všechny zájemce o studium pro asistenty pedagoga

Pro všechny zájemce o studium pro asistenty pedagoga platí stejné podmínky, tzn. na základě vystavené faktury je nutné uhradit částku v termínu splatnosti 14 dní, nejpozději v den nástupu do vzdělávacího programu.
Cena za vzdělávací program je 9.000,- Kč.
Požadavek na rozložení úhrady do splátek uveďte rovnou do přihlášky , případně nám sdělte e-mailem.
Po přijetí přihlášky Vám bude do 10 dní vystavena faktura. Zároveň platí pravidlo, že zájemce s včasnou úhradou je do studia zařazen přednostně, a může s předstihem požadovat i potvrzení o zařazení ke studiu pro asistenty pedagoga, pro potřeby zaměstnavatele.
Pokud budete hradit cenu za vzdělávací program jako samoplátce, máte možnost požádat o úhradu až ve třech splátkách.
Faktura má standardně nastavenu splatnost na 14 dní.
V případě volby dvou splátek bude druhá faktura vystavena v den nástupu do kurzu, se splatností 14 dní.
V případě volby tří splátek, bude třetí faktura vystavena v cca polovině kurzu, se splatností 14 dní a tolerancí do dne ukončení kurzu, tzn. termínu závěrečné zkoušky.
Stejná pravidla platí i v případě, kdy za Vás bude hradit cenu za vzdělávací program vysílající organizace/zaměstnavatel. Do přihlášky uveďte fakturační údaje IČ vysílající organizace/zaměstnavatele.
Pro zájemce o studium, hrazené ze strany Úřadu práce platí odlišné podmínky, zájemce hradí na základě vystavené faktury pouze 1/3 ceny za vzdělávací program, a ta mu bude po úspěšném absolvování studia a úhradě ceny kurzu ze strany ÚP, vrácena.
viz. Platební podmínky pro financování ze strany Úřadu práce níže

Postup v případě financování ze strany Úřadu práce

Nejprve je důležité předjednat tuto možnost na místně příslušném Úřadu práce. Pokud budete mít souhlasné stanovisko, vysvětlí Vám podmínky i další postup. Vyplníte si nezbytné formuláře.

V přihlášce (Platební údaje) zaškrtněte Vzdělávací program hradí Úřad práce ČR.
Do pole Kontaktní pracoviště uveďte město, kde ÚP (pobočka) sídlí a kde jste tuto možnost projednali.
Na základě požadavku pracovnice ÚP zašleme formulář C – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu, buď Vám do e-mailové schránky nebo přímo do datové schránky ÚP.
Další postup je v kompetenci ÚP, do 30 dní rozhodne o schválení Vaší žádosti, .
Úřad práce nám musí odeslat do datové schránky Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu.
Úřadu práce potvrdíme Informovaný souhlas rekvalifikačního zařízení a poté můžete do kurzu nastoupit.
Úřad práce Vás bude informovat o schválení a podepíše s Vámi Dohodu o rekvalifikaci.

V potvrzení rekvalifikačnímu zařízení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace je uvedeno:
Předpokladem úhrady je současné splnění dvou podmínek: předložení dokladu o úspěšném absolvování rekvalifikace a vystaveni faktury ze strany rekvalifikačního zařízení.
V případě, že účastník rekvalifikace ji z vážných důvodů nedokončí, uhradí Uřad práce jen její poměrnou část.


Platební podmínky pro financování ze strany Úřadu práce

Platební podmínky pro zájemce o studium pro asistenty pedagoga, financovaného ze strany Úřadu práce jsou odlišné pro samoplátce, případně zájemce, jemuž studium financuje vysílající organizace, viz výše.

Zájemci o studium pro asistenty pedagoga, finanovaného ze strany Úřadu práce, uhradí 1. splátku (ve výši 1/3 ceny) dle vystavené faktury do 14 dne od jejího vystavení, nejpozději do dne zahájení vzdělávacího programu. Po nástupu do vzdělávacího programu jim již nebude vystavována faktura na další splátku kurzovného.
Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu bude uhrazena cena za studium pro asistenty pedagoga ze strany Úřadu práce a úspěšným absolventům vzdělácího programu bude jimi uhrazená 1. splátka navrácena na bankovní účet, ze kterého byla 1. splátka odeslána.

Pro všechny zájemce o studium pro asistenty pedagoga platí stejné storno podmínky.

Storno podmínky

Účastník kurzu může odstoupit z kurzu před jeho zahájením a to na základě doručení písemného storna (e-mailem na adresu info@proeduca-dvpp.cz), přičemž pro určení výše storno poplatku je rozhodující datum doručení písemného storna.

Storno poplatek za zrušení účasti ze strany účastníka:

  • do 20 dní před zahájením vzdělávacího programu můžete svou účast odvolat, storno poplatek je stanoven na 20 % ceny za studium. Zbytek uhrazené částky Vám bude dobropisován na účet, ze kterého jste platbu provedli.
  • do 5 dní před zahájením vzdělávacího programu můžete svou účast odvolat, storno poplatek je stanoven na 50 % ceny za studium. Zbytek uhrazené částky Vám bude dobropisován na účet, ze kterého jste platbu provedli.
  • neúčast v termínu zahájení vzdělávacího programu je sankcionována storno poplatkem ve výši 100 % uhrazené ceny za studium, tzn. uhrazená částka se nevrací.

Při zrušení kurzu ze strany realizátora, nabídneme stejný kurz v novém termínu nebo Vám vrátíme 100 % uhrazené částky, a to do 14 dní od sdělení o zrušení kurzu.

Osnova kurzu

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby
2. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem
3. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů
4. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka
5. Základy didaktické a výchovné činnosti
6. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy
II. Podpora žáka
1. Orientace v požadavcích školy na žáka (mateřská škola, základní škola, střední škola)
2. Základy psychohygieny učení
3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování
5. Základní znalosti řešení výchovných problémů
6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků
7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
III. Systém péče o žáka
1. Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)
2. Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga)
3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií České republiky
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání
2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením
4. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
5. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.)

K doplnění studia…