Přeskočit na obsah

Vzdělávací program bude zahájen 13. ledna 2023, od 15:00 hod. v učebně Základní školy Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526, v České Lípě. V sobotu 4. března 2023 proběhnou závěrečné zkoušky.
Studium pro asistenty pedagoga obsahuje celkem 125 hodin z toho teorie 85 hodin (45minutových) a praxe 40 hodin (60minutových), absolvovaných ve Vámi (případně námi) sjednaném školském zařízení. (V případě, že jste zaměstnaná ve školském zařízení, tak si praxi vykonáte v zaměstnání).

Výuka teorie bude probíhat prezenčně, a to:
pátek od 15,00 hodin do 18,05 hodin,
4 vyučovací hodiny
sobota od 8,00 hodin do 14,50 hodin,
8 vyučovacích hodin
Detailní harmonogram Vám zašleme.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout,
nebo vyplnit formulář níže.

Přihláška ke studiu asistenta pedagoga

Vyberte soubor
Vyberte soubor

Osnova kurzu

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby
2. Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem
3. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů
4. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka
5. Základy didaktické a výchovné činnosti
6. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy
II. Podpora žáka
1. Orientace v požadavcích školy na žáka (mateřská škola, základní škola, střední škola)
2. Základy psychohygieny učení
3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování
5. Základní znalosti řešení výchovných problémů
6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků
7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
III. Systém péče o žáka
1. Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)
2. Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga)
3. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií České republiky
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga
1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání
2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením
4. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
5. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.)

K doplnění studia…